Hoe wordt uw zorg gefinancierd?

De zorg die Valkenhof levert, wordt op verschillende manieren gefinancierd. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of het Persoonsgebonden budget (PGB).

Wet langdurige zorg

Voordat Wlz-zorg gegeven kan worden, moet een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, telefoon 088-7891600). Onze zorgconsulenten of uw huisarts kunnen u hierbij helpen.

Wmo

Sommige vormen van zorg vraagt u aan via de gemeente, zoals huishoudelijke zorg of dagopvang. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, dient u een aanvraag in bij het Wmo-loket van uw gemeente. Ook hierbij kunnen de zorgconsulenten van ons CliëntServiceBureau u helpen. De gemeente beoordeelt vervolgens of en op hoeveel zorg u recht heeft.