Gespecialiseerde zorg bij Korsakov en vergelijkbare ziektebeelden.

In drie woonvoorzieningen, elk met hun eigen leefmilieu, verlenen wij 24-uurszorg aan mensen met het syndroom van Korsakov en vergelijkbare ziektebeelden. Ook ouderen met complexe gedragsproblematiek, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie, kunnen baat hebben bij het wonen op één van onze gespecialiseerde woonvoorzieningen. In deze brochure lichten wij het wonen en de zorg hier kort toe.

Structuur en veiligheid

In onze woonvoorzieningen wonen maximaal tien bewoners samen in een huiselijke en vertrouwde sfeer. Er wordt gewerkt volgens de Empathisch Directieve Benadering. De term ‘directief’ verwijst naar sturend en structurerend. Meevoelen en invoelen wordt verwoord in de term ’empathisch’. Een uitgestippeld dag- en weekprogramma en herkenningspunten (zoals naambordjes, foto’s en klokken) helpen het dagelijks leven in goede banen te leiden. We ‘sturen’ met begrip en respect. Ons zorgteam is klein en goed op elkaar ingespeeld.
Elke afdeling heeft zijn eigen leefmilieu. In het ondersteunend-structurerend leefmilieu wordt gebruik gemaakt van de kracht van de groep bij het stimuleren tot activiteit. Binnen het ondersteunend-begrenzend leefmilieu hebben de cliënten over het algemeen meer behoefte aan autonomie en wordt er meer op maat structuur geboden aan de cliënt, passend bij diens beperkingen en behoeften. Binnen het ondersteunend-beschermend leefmilieu hebben de cliënten behoefte aan rust, een warme sfeer en bescherming tegen overprikkeling.

Persoonlijk en sociaal

Iedere dag is anders. Ons zorgteam speelt hier goed op in; met flexibiliteit, creativiteit en humor. Bewoners, verschillend van aard, hebben een persoonlijk Zorgleefplan. Dit sluit aan op behoeftes en interesses, maar vooral op iemands kunnen. Samen met anderen of alleen kan men aan allerlei activiteiten meedoen. Wij stimuleren en motiveren, maar houden balans tussen activiteiten en ontspanning.
Elke woonvoorziening heeft een huiskamer en zit-slaapkamers voor één of twee personen, waar bewoners zich kunnen terugtrekken. Buiten de afdeling hebben we een activiteitencentrum. Wij streven daar waar mogelijk naar behoud of herstel van contact met familie. We stimuleren het aangaan van sociale contacten: met elkaar, familie en nieuwe vriendschappen.
Iedere bewoner heeft een zorgcoördinator die het contact tussen alle betrokkenen onderhoudt. Hij of zij houdt u op de hoogte en kan ondersteuning bieden. De combinatie van het leefklimaat en de benaderingswijze zorgen ervoor dat onze bewoners betrokken worden in het runnen van het huishouden en zo met eigen verantwoordelijkheden zinvol bezig kunnen zijn. Daarmee bieden wij houvast en een zo goed mogelijk leven.

Verwijzing en vergoeding

Voor gespecialiseerde zorg van Valkenhof is een zorgindicatie nodig. Deze kan worden verkregen via de huisarts, behandelaar of ons CliëntServiceBureau. Vergoeding loopt via de Wlz (Wet langdurige zorg). U betaalt een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage.
Wanneer de zorgindicatie is verkregen, volgt een gesprek met onze psycholoog en verpleegkundige. Zij bekijken vervolgens of het wonen en de zorg van Valkenhof past bij de situatie.