Toezicht en verantwoording

Goed besturen onder toeziend oog van buitenaf

Intern toezicht

We worden bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel: de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Valkenhof.

Goed bestuur betekent voor ons:

  • tenminste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen;
  • toezicht houden op, rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording vanuit de zorgsector.

We hanteren de Governancecode Zorg, in 2022 opgesteld door de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ)[1]. We zijn lid van ActiZ, de branchevereniging voor organisaties die zorgen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT).

Extern toezicht

We hebben te maken met veel externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Een aantal toezichthouders vervult deze verantwoordelijkheid in de praktijk. Daarbij gaat het o.a. om toezichthouders die kijken naar verschillende onderdelen van de zorg, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Voedsel- en Warenautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de provincie, gemeenten, brandweer en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.

[1] ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Valkenhof valt onder het regiem van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hanteert de code voor goed bestuur: de Governancecode Zorg 2022.

Documenten 

Verantwoording

Valkenhof legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in het bestuursverslag en jaarrekening 2022.

Hoe we scoren op de acht pijlers van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals dat is opgesteld door het Zorginstituut Nederland. lees je in het ANBI-publicatieformulier Stichting Valkenhof .