Maximale vrijheid op maat

Vrijheid als het kan, veiligheid als het moet

Wet zorg en dwang (Wzd)

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en zelf te beslissen hoe hij of zij de dag doorbrengt. Dat geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

Soms is het moeilijk voor deze groep mensen om in te schatten wat ze precies nodig hebben. omdat ze een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen. Het kan dan noodzakelijk zijn om zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is. Als die zorg toch wordt gegeven, spreken we over onvrijwillige zorg. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt sinds 1 januari 2020 de onvrijwillige zorg in een zorginstelling.

In navolging van de Wzd zijn we bezig om bewoners van gesloten afdelingen geleidelijk hun bewegingsvrijheid terug te geven. Hierbij zetten we, als dat noodzakelijk is, op individueel niveau passende maatregelen nemen, in goed overleg met hun naasten.

Bekijk ook deze Video WZD van VWS.

Stappenplan en verantwoording

Als onvrijwillige zorg toch nodig is, volgen we het in de wet vastgelegde stappenplan. Door dit stappenplan te volgen evalueren we de onvrijwillige zorg op vooraf vastgestelde momenten. De Wzd-commissie levert twee keer per jaar een overzicht van onze onvrijwillige zorg aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). De Wzd-commissie  analyseert tweemaal per jaar de ingezette onvrijwillige zorg en bespreekt deze met de cliëntenraad van Valkenhof. Hier vind je onze analyses onvrijwillige zorg over 2023.

Verantwoordelijke functionarissen

Wzd-functionaris: is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rond onvrijwillige zorg binnen de organisatie. Binnen Valkenhof zijn dit:

  • Miriam Beerens – specialist ouderengeneeskunde
  • Paul Geels – specialist ouderengeneeskunde

Zorgverantwoordelijke: de functionaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van het zorgplan en de toepassing van het stappenplan voor het geval onvrijwillige zorg moet worden ingezet. Binnen Valkenhof is dit de verantwoordelijke arts van de afdeling.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang: de wet regelt dat een cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt een beroep kan doen op een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Deze cliëntenvertrouwenspersoon is er voor ondersteuning of op het moment dat je het niet eens bent met de gang van zaken rond onvrijwillige zorg.

Voor Valkenhof is dit geregeld via Zorgbelang. De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kun je bellen: 088 9294099 en mailen: cvp@zorgbelang-brabant.nl 

 In deze flyer kun je de informatie over de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang, waar zij voor te benaderen zijn en wat zij doen teruglezen.

Privacy

In het document Algemeen Privacybeleid Valkenhof leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en hun contactpersonen.

Generiek Kompas en Kwaliteitskaders

Jaarlijks leveren we onze scores aan op een aantal indicatoren vanuit de Wijkzorg en vanuit de langdurige zorg. Hier lees je onze scores langdurige zorg op iedere locatie.