Stichting Valkenhof (hierna te noemen ‘Valkenhof’), gevestigd aan de J.F. Kennedylaan 3, 5555 XC te Valkenswaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41090962, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder beschreven. Valkenhof respecteert de privacy van bezoekers, cliënten en haar eigen medewerkers en stelt alles in het werk om hun privacy en persoonsgegevens te beschermen.

De Functionaris Gegevensbescherming voor Valkenhof is bereikbaar via gegevensbescherming@valkenhof.nl of 040 – 2014 035. Valkenhof verwerkt jouw (persoons)gegevens in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en andere van toepassing zijnde zorg specifieke wet- en regelgeving. Medisch hulpverleners zoals Valkenhof zijn daarbij verplicht om een medisch dossier in te richten

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt als het gaat om de bescherming van jouw privacy. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken.

(Privacy)beleid per doelgroep

Voor het algemene privacybeleid voor cliënten en contactpersonen van Valkenhof verwijzen we je graag naar Privacybeleid Cliënten en verwanten Valkenhof.

Het privacybeleid ten aanzien van medewerkers en sollicitanten vind je in onze Privacybeleid medewerkers en sollicitanten.

Maak je gebruik van onze gasten-WIFI dan verwijzen we je graag naar de Algemene voorwaarden gasten-WIFI.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: BSN, naam, adres en gezondheidsinformatie.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens

Cliënten

Als je een cliënt bent, verwerken wij je gegevens om de noodzakelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden en voor het vastleggen en bijhouden van een medisch dossier. Tevens worden gegevens gebruikt voor de financiële afwikkeling en om te kunnen voldoen aan onze verantwoordingsplicht.

Medewerkers:

Gegevens van medewerkers worden verwerkt om vorm te kunnen geven aan de arbeidsverhouding en alle andere handelingen die daarmee samen hangen.

Gebruik website:

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze (online) diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Valkenhof verwerkt persoonsgegevens altijd op basis van één of meerdere van onderstaande rechtsgronden voor verwerking:

  • Op basis van een wettelijke verplichting
  • Op basis van een overeenkomst
  • Op basis van een verkregen (uitdrukkelijke) toestemming
  • Op basis van een gerechtvaardigd belang

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In basis worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden. Alleen daar waar Valkenhof op basis van een overeenkomst of wettelijke voorschriften verplicht is om gegevens met derden te delen zal dit ook plaats hebben.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de realisatie van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij een wettelijke bewaarplicht ons verplicht tot het bewaren van de persoons gegevens. Een voorbeeld hiervan is de bewaarplicht van 20 jaar voor het medisch dossier.

Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of in kopie te ontvangen. Ook kun je gegevens aanvullen of corrigeren als deze niet juist blijken te zijn. Je hebt het recht gegevens en zelfs een gedeelte of je volledige dossier te laten verwijderen. Als je gegevens wil laten verwijderen terwijl je in zorg of in dienst bent bij Valkenhof kan een verwijdering mogelijk gevolgen hebben voor de zorgverlening of het dienstverband.

Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Valkenhof verwerkt persoonsgegevens uitsluitend binnen Nederland of andere landen binnen de EER. Op deze manier zijn de persoonsgegevens altijd onderworpen aan hetzelfde niveau van bescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Valkenhof maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Valkenhof neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen. Medewerkers die namens Valkenhof toegang hebben uw persoonsgegevens hebben zijn gehouden tot geheimhouding van informatie en zullen in de meeste gevallen ook aan een beroepsgeheim gebonden zijn. Organisaties die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Valkenhof persoonsgegevens verwerken (de zogenoemde verwerkers) dienen op hetzelfde niveau maatregelen te treffen als dat door Valkenhof is gedaan.

Bij gebruik van de website  

Cookies

De website van Valkenhof gebruikt cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te verbeteren en te analyseren, en voor Social Media om te zorgen dat je daar relevante advertenties te zien krijgt. Als bezoeker kun je kiezen voor twee gradaties van cookiegebruik. Je krijgt de website-ervaring zoals onze website-makers die bedoeld hebben als je kiest voor ‘alle cookies’. Je kunt de keuze achteraf altijd wijzigen (zie ‘Cookies verwijderen of uitschakelen’)

Minimale set cookies

Als je kiest voor ‘minimale set’ dan ontvang je een minimum set van cookies die nodig is om de website goed te laten functioneren en voor anonieme analyse. Deze cookies stellen je in staat om de website te bekijken en de functies op de website te gebruiken, zoals formulieren en de kaart. Tevens worden er met deze cookies voorkeuren opgeslagen die jouw bezoek aan onze website vergemakkelijken.

Daarnaast gebruiken we deze noodzakelijke cookies voor onderzoeksdoeleinden en analyse van algemeen websitegebruik. Dit is een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Alle cookies

Met deze instelling kies je voor de beste ervaring op de website. Er wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Op basis van deze cookies tonen we je relevante content en/of tonen we relevante advertenties over onze diensten op Facebook.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt de cookies van onze website ook verwijderen of geheel uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt. Hoe je cookies kunt verwijderen of uitschakelen staat hieronder per browser uitgelegd:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari (iOS)

Safari (macOS)

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de dienstverlening van Valkenhof als zorgverlener, haar rol als werkgever en het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen zouden kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De laatste update is gedaan op 1 juni 2023.

Toezichthouder

Het staat je altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywet is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of als je een beroep wil doen op één van de wettelijke rechten kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

gegevensbescherming@valkenhof.nl
040 – 2014 035

of met de afdeling communicatie van Valkenhof:

Valkenhof, t.a.v. Communicatie
Postbus 10101, 5550 GA Valkenswaard
T 040-2014 035
E info@valkenhof.nl