Voorwaarden gasten wifi

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2018

Artikel 1 Definities
1.1 Gebruiker: de natuurlijke persoon (cliënt, bezoeker, of medewerker van / namens Valkenhof) die beschikt over een verkregen toegangscode van Valkenhof om gebruik te maken van de Dienst.
1.2 Dienst: door Valkenhof (via een draadloos wifi netwerk) gratis aangeboden internettoegang.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt Gebruiker deze algemene voorwaarden en verbindt Gebruiker zich de bepalingen ervan na te leven.
2.2 Eventuele voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.
2.3 Wijzigingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen Valkenhof en Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Gebruik van de Dienst
3.1 Elk Gebruik van de Dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Gebruiker. Valkenhof heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie te allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen.
3.2 De Dienst wordt  door  of  namens Valkenhof onderhouden en beheerd. Ten  behoeve  van onderhoud en beheer kan Valkenhof de Dienst tijdelijk buiten gebruik stellen. Valkenhof zal
eventuele downtime in redelijkheid tot het minimum beperken.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst
4.1 Valkenhof biedt geen enkele (impliciete) garantie in verband met de Dienst en het gebruik daarvan.
4.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij gebruik maakt van de Dienst. Valkenhof kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van Gebruiker tijdens het gebruik van de Dienst.
4.3 Gebruiker is verplicht aanwijzingen van Valkenhof op te volgen met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem gebruikte apparatuur. Valkenhof kan de privacy en beveiliging van Gebruiker niet garanderen. Valkenhof adviseert Gebruiker het besturingssysteem en alle (overige) software uptodate te houden en een deugdelijk antivirus-programma en deugdelijke firewall te gebruiken, naast overige beveiligingssoftware.
4.5 Valkenhof is niet aansprakelijk voor mogelijke malware, zoals virussen en trojans (niet limitatief), of ander misbruik en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die hierdoor (direct of indirect) wordt veroorzaakt.
4.6 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het instellen, programmeren en/of configureren van zijn eigen apparatuur. Medewerkers van Valkenhof kunnen hier niet bij assisteren.
4.7 Valkenhof biedt geen garantie in verband met de continuïteit van de Dienst. Valkenhof behoudt zich het recht voor de Dienst (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen, of Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten van de Dienst, bijv. indien Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of oneigenlijk gebruik maakt van de Dienst.
4.8 Valkenhof neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, configuraties van client-devices zoals laptop of tablet, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van de Dienst. Valkenhof geeft geen garanties voor de werking van de dienst in combinatie met de apparatuur, laptop en/of smartphone van Gebruiker.

Artikel 5 Diensten en producten van derden
5.1 Valkenhof kan, rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, nauwkeurigheid en volledigheid van diensten en producten van derden of het gebruik ervan. Ook garandeert zij niet dat de informatie, die via de Dienst wordt verkregen, correct is.
5.2 Valkenhof biedt geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst van derden die via de dienst wordt geadverteerd of aangeboden en neemt niet deel aan en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen Gebruiker en leveranciers van producten of diensten.

Artikel 6 Gebruiksbeperkingen
6.1 Gebruiker verbindt zich tijdens het gebruik van de Dienst tot het volgende:
– Het niet verspreiden en/of deelnemen aan de verspreiding van discriminerend, pornografisch, kwetsend, bedreigend of anderszins aanstootgevend materiaal;
– Het zich niet via de Dienst inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge het Nederlands recht niet zijn toegestaan;
– Het niet zonder toestemming binnendringen (of pogen binnen te dringen) van andere computers of computersystemen (‘hacking’);
– Het niet verzenden of posten van virussen of andere schadelijke items;
– Het respecteren van auteursrechten van Valkenhof en derden en het ook anderszins niet handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Valkenhof en derden;
– Het niet (het aanzetten tot het) plegen van misdaden of misdrijven;
– Het niet verzenden van grote hoeveelheden e-mail berichten met dezelfde inhoud en het niet posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen nieuwsgroepen (‘spam’);
– Het niet verzenden of doen verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail of andere berichten naar één bepaald e-mail adres of bestemming (‘sites’) (‘mail bombing’ resp. ‘(d)DoS’);
– Zich onthouden van stalking en andere ongewenste benaderingswijzen van personen, en van inbreuk op privacy van personen;
– Niet apparatuur te koppelen dat werkt als een server, of anderszins services aanbiedt op het internet;
– Niet anderszins overlast te veroorzaken voor Valkenhof, of andere gebruikers van de Dienst .
6.2 Valkenhof houd zich het recht voor om apparatuur te weigeren of van het netwerk te verwijderen, vanwege bovenstaande redenen of indien naar haar mening anderszins de integriteit of continuïteit van de Dienst in gevaar wordt gebracht.

Artikel 7 Wederverkoop (-verhuur)
7.1 Gebruiker mag de Dienst op geen enkele manier wederverkopen of -verhuren, of een ‘hotspot’ opzetten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valkenhof.

Artikel 8 Beperking van aansprakelijkheid
8.1 Valkenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de Dienst; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het gebruik van de Dienst; (c) iedere ongeoorloofde toegang via de Dienst tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) enige claims voortvloeiend uit de activiteiten van Gebruiker tijdens het gebruik van de Dienst; (e) iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met de Dienst; (f) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma’s die via de Dienst verzonden worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook die via de Dienst is gepost, gemaild, verzonden, ontvangen of anderszins beschikbaar is gemaakt.
8.2 Indien Gebruiker schade toebrengt aan de Dienst, is deze aansprakelijk jegens Valkenhof.

Artikel 9 persoonsgegevens en privacy
9.1. Valkenhof kan in het kader van netwerkbeheer en -beveiliging IP- en MAC-adressen loggen. Alleen daartoe geautoriseerde beheerders van of namens Valkenhof hebben toegang tot dergelijke logfiles.
9.2 Valkenhof zal deze verwerking doen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.3 Het is mogelijk dat bepaalde websites of diensten/poorten worden geblokkeerd middels ‘zwarte lijsten’.
9.4 Gebruiker heeft het recht om de gelogde gegevens in te zien, te corrigeren, blokkeren en/of te verwijderen. Dit kan door een verzoek daartoe aan de Functionaris Gegevensbescherming (gegevensbescherming@valkenhof.org of tel. 040-2014035).

Artikel 10 Aanvulling en wijziging algemene voorwaarden
10.1 Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Indien een beding in deze algemene voorwaarden geen werking mocht hebben, behoudt Valkenhof zich het recht voor een nieuw beding in de plaats van het desbetreffende beding te stellen en de algemene voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.
10.2 Valkenhof behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen direct na bekendmaking van het desbetreffende besluit, op een door Valkenhof te bepalen wijze, van kracht worden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en authentieke versie
11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
11.3 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.