Hoe organiseren wij goed bestuur?

Intern toezicht

Valkenhof wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Valkenhof.

Goed bestuur betekent voor Valkenhof: tenminste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht houden op, het rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording vanuit de zorgsector.

Valkenhof hanteert de Governancecode Zorg, in 2022 door de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) is opgesteld[1] en is lid van ActiZ, de branchevereniging voor organisaties die zorgen voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT).

Extern toezicht

Valkenhof heeft te maken met veel externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Een aantal toezichthouders vervult deze verantwoordelijkheid in de praktijk. Daarbij gaat het o.a. om toezichthouders die kijken naar verschillende aspecten van de zorg, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Voedsel- en Warenautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de provincie, gemeenten, brandweer en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De Belastingdienst en de Arbeidsinspectie zijn voorbeelden van niet zorg-specifieke toezichthouders.

[1] ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Goed bestuur

Goed bestuur betekent voor Valkenhof: tenminste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht houden op, het rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording vanuit de zorgsector. 

Valkenhof valt onder het regiem van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hanteert de code voor goed bestuur: de Governancecode Zorg 2022.

Klik hieronder op de documenten die het bestuur van Valkenhof betreffen: 

Verantwoording

Valkenhof legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in het bestuursverslag en jaarrekening 2022.

Hier leest u hoe we scoren op de acht pijlers van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zoals dat is opgesteld door het Zorginstituut Nederland

ANBI-publicatieformulier Stichting Valkenhof