Wij hebben aandacht voor uw veiligheid en privacy.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven, eigen keuzes te maken en zelf te beslissen hoe hij of zij de dag doorbrengt. Dat geldt ook voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

Soms is het moeilijk voor deze groep mensen om in te schatten wat ze precies nodig hebben. Zij kunnen een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Het kan dan noodzakelijk zijn om zorg te verlenen waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is en zich tegen verzet. Als die zorg toch wordt gegeven, spreken we over onvrijwillige zorg. De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) regelt sinds 1 januari 2020 de onvrijwillige zorg in een zorginstelling.

Bekijk ook deze Video WZD van VWS.

Stappenplan en verantwoording

Als onvrijwillige zorg toch nodig is, volgen we het in de wet vastgelegde stappenplan. Door dit stappenplan te volgen evalueren we de onvrijwillige zorg op vooraf vastgestelde momenten. We leveren twee maal per jaar een overzicht van onze onvrijwillige zorg aan aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). En ook analyseren onze Wzd-functionarissen tweemaal per jaar de ingezette onvrijwillige zorg. Hier vindt u onze analyses onvrijwillige zorg over de 1e helft en 2e helft van het jaar.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Jaarlijks leveren we onze scores aan op een aantal indicatoren. Hier leest u hoe onze scores zijn op iedere locatie.

Verantwoordelijke functionarissen

Wzd-functionaris: is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rond onvrijwillige zorg binnen de organisatie. Binnen Valkenhof zijn dit:

  • Miriam Beerens – specialist ouderengeneeskunde
  • Paul Geels – specialist ouderengeneeskunde
  • Chloë Sweerts – GZ-psycholoog

Zorgverantwoordelijke: de functionaris die verantwoordelijk is voor het opstellen van het zorgplan en de toepassing van het stappenplan voor het geval onvrijwillige zorg moet worden ingezet. Binnen Valkenhof is dit de verantwoordelijke arts van de afdeling.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd: de wet vereist dat de client of vertegenwoordiger van de cliënt een beroep kan doen op een clientvertrouwenspersoon, voor ondersteuning of op het moment dat hij of zij het niet eens is met de gang van zaken rond onvrijwillige zorg.

Voor Valkenhof is dit Daan van de Zande van Zorgbelang. Hij is te bereiken via dvdzande@zorgbelang-brabant.nl of 06 4205 4884.

Privacy

In het document Algemeen Privacybeleid Valkenhof leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en hun contactpersonen