Organisatie

Een overzicht van onze bestuurs- en adviesorganen.

Zorg met ’n zachte g

Gelukkig ouder worden gaat niet alleen over gezondheid. Je wilt blijven doen wat je goed kunt en leuk vindt. Dan voel je dat je leeft.

Bij ons kun je jezelf blijven. Het liefst thuis, ook als het ingewikkeld wordt. Daarvoor bieden we meer dan zorg alleen. Keigoed en met liefde! Ook voor de mensen om je heen. Want die zijn goud waard.

Bestuur en Toezicht

Valkenhof is een stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De RvT houdt toezicht op het algemene beleid en de algemene gang van zaken. De RvB is verantwoordelijk voor de hele bedrijfsvoering van Valkenhof en het voorbereiden van beleid. Daarnaast zijn er diverse inspraak- en adviesorganen.

 • Raad van Bestuur
 • Raad van Toezicht
 • Medezeggenschap

Bekijk ook het filmpje over onze zorg:

Samenstelling bestuurs- en adviesorganen

Raad van Bestuur

Valkenhof heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit Petra de Regt en Frans van de Vranden. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement Raad van Bestuur, in lijn met de statuten van de Stichting Valkenhof. De RvB heeft een portefeuilleverdeling afgesproken, maar is gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale organisatie. De RvB legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie beschikt Valkenhof over een Beleid verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur en een Verantwoording onkosten Raad van Bestuur.

Contact
De Raad van Bestuur is telefonisch bereikbaar via het secretariaat Raad van Bestuur, 040 – 800 35 13 of 800 35 14 – of via het algemene nummer 040 – 20 14 035.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het besturen van Valkenhof door de RvB en op de algemene gang van zaken binnen Valkenhof. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR).

Commissies
De RvT heeft drie commissies ingesteld:

 • De Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid.
 • De Auditcommissie Financiën houdt zich bezig met financiële zaken en financiële verantwoording.
 • De Remuneratiecommissie houdt zich onder meer bezig met de arbeidsovereenkomsten van de leden van de RvB.

Samenstelling
De leden van de RvT zijn maatschappelijk betrokken. De achtergrond van de leden is divers. Ze hebben elk hun eigen deskundigheid en discipline. De leden van de RvT kunnen ten opzichte van elkaar en van de RvB onafhankelijk en kritisch zijn.

De RvT bestaat per 1 februari 2023 uit:

 • De heer mr. J. (Hans) Berkers (voorzitter)
 • Mevr. drs. C. (Carla) van Zanten-van der Linden
 • Mevr. C. (Christine) de Vries Msc
 • Mevr. M. (Manon) van Raak Msc
 • Mevr. Drs. M. (Monique) Donders RA

De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@valkenhof.nl

Cliëntenraad 

De belangen van de cliënten van Valkenhof worden behartigd door de Cliëntenraad.

Ondernemingsraad

De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.